5 กฎเหล็กในการตั้งเป้าหมายให้กับทีม

1. ตั้งเป้าหมายที่สร้างแรงกระตุ้น

สร้างเป้าหมายที่ดีและสามารถกระตุ้นสมาชิกในทีมได้เสมอ หากเป้าหมายของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่แฝงไปด้วยความสนุก ความท้าทาย ก็จะทำให้สมาชิกในทีมสามารถนำไปพัฒนาตัวเองได้ด้วย โดยคุณสามารถแบ่งเป้าหมายออกมาเป็น 2 ประเภท

  • เป้าหมายที่มีความท้าทายสูง เป้าหมายนี้มักจะเกิดในช่วงเวลาสั้น ๆ อย่างการทดลองอะไรใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยทำ หรือปัญหาที่ต้องการความร่วมมือของทุกคนในทีมเร่งแก้ไข
  • เป้าหมายที่ยั่งยืน เป้าหมายนี้จะอยู่กับองค์กรมาตั้งแต่เริ่ม เพื่อรักษาคุณภาพชิ้นงาน คุณค่าขององค์กร และรักษามาตรฐาน 

2. ตั้งเป้าหมายด้วยหลักการ SMART 

หลักการ SMART เป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ในการตั้งเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย

  • Specific: เป้าหมายจะต้องมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และทุกคนในทีมสามารถเข้าใจได้ง่าย
  • Measurable: เป้าหมายที่ดีต้องวัดผลได้ ซึ่งจะช่วยให้รู้ว่าเราดำเนินการถึงขั้นตอนใดและสิ่งที่ทำอยู่นั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่
  • Attainable: สามารถเกิดขึ้นได้จริง การสร้างเป้าหมายที่ท้าทายนั้นก่อให้เกิดผลดีแต่ต้องพิจารณาจากความเป็นไปได้อย่างกำลังคน งบประมาณ รวมถึงความสามารถของสมาชิกในทีมด้วย
  • Relevant: เป้าหมายจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กร 
  • Time-Bound: กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้เป้าหมายบรรลุผล ซึ่งการกำหนดเวลาที่แน่นอนมีผลต่อการวางแผนการทำงาน รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จทันช่วงเวลาที่กำหนด

3. สร้างแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

เพราะสมาชิกในทีมย่อมมีทักษะ จุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกัน คุณจึงต้องมอบหมายงานให้ถูกคนและให้เขาได้ทราบถึงเป้าหมายที่เขาจะทำ เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามทักษะและความสามารถของสมาชิกในทีม และไม่ลืมที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ทักษะของตัวเองอย่างเต็มที่ 

4. ยึดมั่นในเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น กว่าจะถึงจุดหมายก็มักจะมีอุปสรรคที่รอเราอยู่เสมอ อย่างระยะทาง เวลา หรืออะไรที่เราไม่คาดคิด สมาธิหรือความตั้งใจต่าง ๆ ก็อาจจะหายไป คุณจึงต้องมีการประชุมเป็นระยะเพื่อประเมินผล อาจเป็นการอัปเดตงานประจำสัปดาห์หรือประชุมก่อนทำงานสัก 10-20นาที ที่สำคัญคุณที่เป็นหัวหน้าทีมจะต้องหมั่นกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนยึดมั่นในเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในการทำงานจริงแผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

5.อย่าลืมสร้างความสำเร็จต่อเนื่อง

หากเป้าหมายต่าง ๆ ที่คุณตั้งใจไว้ได้ประสบความสำเร็จแล้ว ก็อย่าลืมรักษามาตรฐานนั้นไว้ด้วย และตั้งเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะแน่นอนว่าความสำเร็จนั้นอาจไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป