10 คุณสมบัติ ของคนทำงาน ที่บริษัทต้องการจากคุณ

  • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถทางภาษา
  • วิเคราะห์ข้อมูลเป็น และนำมาใช้ประโยชน์ได้
  • มีความรู้ด้าน IT และเทคโนโลยีดิจิทัล
  • สามารถการปรับตัวและจัดลำดับความสำคัญได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์
  • เป็นผู้นำและรู้จักการบริหารจัดการ
  • ใส่ใจเรื่องมารยาททางสังคม
  • วางแผนและการจัดการงานได้อย่างดี
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์
  • ทำงานเป็นทีม และทำงานกับผู้อื่นได้อย่างเป็นมืออาชีพ