คำศัพท์ภาษาอังกฤษในใบสมัครงานที่คุณอาจไม่เคยรู้

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)

ข้อมูลประวัติส่วนตัวสำคัญมาก เพราะเป็นด่านแรกที่จะบอกว่าคุณเป็นใครมาจากไหน เช่น  ชื่อ ที่อยู่ สถานภาพ ตรวจทานให้เรียบร้อยว่าข้อมูลติดต่อของเราถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นอีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ กรอกให้ครบ ชัดเจน เพราะถ้าคุณกรอกผิด แล้วใครจะติดต่อคุณได้ล่ะ?

คำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

Salutationคำนำหน้าชื่อ เช่น Miss (นางสาว) Mrs. (นาง) Mr. (นาย) และ Ms. (คำนำหน้าชื่อผู้หญิงแบบกลาง ๆ ที่ไม่ระบุว่าเป็นนางหรือนางสาว)
Maiden nameนามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)
Domicileภูมิลำเนา
Registered Address / Permanent Addressที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
Marital Statusสถานสภาพการสมรส
Spouse’s Nameชื่อคู่ครอง
Occupationอาชีพ
Military Statusสถานภาพการเกณฑ์ทหาร คือ Discharged (ปลดประจำการแล้ว) Conscripted (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) Serving (อยู่ในระหว่างการเป็นทหารเกณฑ์) Exempted (ได้รับการยกเว้น)
Expected Salaryเงินเดือนที่ต้องการ
Dependentsผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
References / Refereeบุคคลอ้างอิง
Position applied for / Desired Positionตำแหน่งที่สมัคร

ประวัติการศึกษา (Education Background)

ประวัติการศึกษาเป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญในการพิจารณ์รับเข้าทำงานว่าคุณจบสายที่เขาต้องการหรือเปล่า ในส่วนนี้ควรกรอกให้ละเอียดว่าคุณจบสถาบันไหน คณะอะไร วิชาเอกอะไร หรือกิจกรรมในตอนเรียน

คำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับประวัติการศึกษา

Primary Schoolโรงเรียนประถมศึกษา
Secondary School / High Schoolโรงเรียนมัธยมศึกษา
Junior High Schoolโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Senior High Schoolโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
Vocational Certificateประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษา (ปวช.)
High Vocational Certificateประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
Certificate / Degree Obtainedประกาศนียบัตร / วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
Bachelor’s Degreesระดับปริญญาตรี
Master’s Degreesระดับปริญญาโท
Doctoral Degreesระดับปริญญาเอก
Date Attended / Date of Attendanceวันที่เข้าเรียน / วันที่เริ่มงาน
Transcript / Statement of Marksใบแสดงผลการเรียน

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experiences)

ประวัติการทำงานถือเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการพิจารณ์รับเข้าทำงานว่าคุณมีประวัติการทำงานตรงกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานหรือไม่ กรอกชื่อบริษัทเก่าให้ถูกต้องอย่าสะกดผิดเด็ดขาด ส่วนรายละเอียดงานที่เคยทำคือส่วนที่ต้องใส่รายละเอียดให้ชัดเจนที่สุด ว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง

ถ้าเป็นเด็กจบใหม่ ยังไม่เคยทำงานให้ใส่การฝึกงานของเราโดยเขียนรายละเอียดการฝึกงานให้ชัดเจน หรือถ้าเคยทำพาร์ทไทม์ ก็ใส่ได้เหมือนกัน

คำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับประวัติการทำงาน

Work Experience / Previous Employment / Employment Recordsประสบการณ์การทำงาน
Brief Responsibilitiesหน้าที่ความรับผิดชอบแบบย่อ
Period of Employmentระยะเวลาทำงาน
Self-employedทำธุรกิจส่วนตัว หรือ เป็นฟรีแลนซ์
Seminars / Special Training Coursesการสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
Extracurricular Activitiesกิจกรรมนอกหลักสูตร
Superior’s Nameชื่อหัวหน้า
Name of Employer / Employer’s Nameบริษัทที่ทำงาน


คำถามในใบสมัครงาน

ส่วนท้ายของการกรอกใบสมัครจะมีคำถามให้ตอบ เช่น คำถามเกี่ยวกับการเริ่มเข้าทำงาน คำถามเกี่ยวกับผู้รับรอง คำถามการกระทำความผิด คำถามเกี่ยวกับสุขภาพ คำถามเกี่ยวกับการถือครองใบอนุญาตต่าง อ่านให้ดีแล้วเลือกเขียน หรือติ๊กช่องให้ถูก เพราะถ้าคุณติ๊กช่องผิดในหัวข้อเคยต้องโทษคดีทางกฎหมาย อาจจะทำให้คุณตกงานได้ง่าย ๆ เลย

คำถามและความหมาย

Person to notify in case of emergencyคนที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
Please give name and address only those who have known you in a professional abilityชื่อและที่อยู่ของคนที่อ้างอิงความสามารถคุณได้
Willingness to Relocateสามารถโยกย้ายสถานที่ทำงานได้ไหม?
Willingness to Travelสามารถเดินทางไกลได้ไหม?
Do you have any friends or relatives employed by this company?มีเพื่อนหรือญาติทำงานที่บริษัทนี้ไหม?
If related to anyone in our employ, state name and department.ถ้ามีคนรู้จักทำงานที่นี่ ระบุชื่อและแผนก
Have you ever been terminated or asked to resign from a job?เคยถูกให้ออกจากงานไหม?
Have you ever been convicted of a crime and/or had any illegal action?เคยต้องโทษคดีทางกฎหมายไหม?
Do you have any congenital disease?ท่านมีโรคประจำตัวไหม?
Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?เคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงไหม?
Do you have any physical handicaps, chronic diseases or other disabilities?มีความบกพร่องพิการของร่างกาย หรือเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานไหม?
Have you ever been any legal action taken against you?เคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยทำผิดทางอาญาไหม?